Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Reklamace a vrácení zboží

 

 

Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu eshop.npartner.cz od naší společnosti:

NÁBYTEK PERTNER s.r.o.
se sídlem Šumavská 1737/30, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 263 59 405
DIČ: CZ26359405   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15259
adresa pro doručování: Šumavská 1737/30, 360 01 Karlovy Vary
telefonní číslo: +420 353 561 099
kontaktní e-mail: eshop@npartner.cz
(dále též „ prodávající“)


1. Odpovědnost za vady
2. Záruční doba
3. Práva z vadného plnění
4. Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění
5. Postup při reklamaci
6. Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů


   

1. Odpovědnost za vady

1.1. Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu (termín „kupující“ bude pro účely tohoto reklamačního řádu užito i pro třetí osoby, které náleží zákonné právo z odpovědnosti za vady zboží) bylo dodáno zboží, které jste si objednal, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 •      má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které byly v popisu zboží, nebo které může kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a v souladu s inzerovanou reklamou;
 •      je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 •      vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 •     se hodí k účelu, který je prodávajícím deklarován, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 •     odpovídá jakosti, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 •     nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídá prodávající za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za podmínek upravených v čl. 6 tohoto reklamačního řádu.

 

2. Záruční doba

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

2.2. V případě, že bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. Práva z vadného plnění

3.1. Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména dle ust. § 2099 až 2117, a dále dle ust. § 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními náleží kupujícímu zejména následující práva:
   
a) Doplnění toho, co chybí
Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
b) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může kupující požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží
Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží může kupující požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
Právo na výměnu zboží kupujícímu nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme tuto součást. Požadovat výměnu zboží kupující nemůže u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.
d) Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží kupujícímu právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že prodávající není schopen zboží opravit, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat a ten může zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
Vrácení peněz může kupující požadovat pouze za předpokladu, že:

 •     dodání vadné nebo nekompletní věci ze strany prodávajícího strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 •     prodávající není schopen odstranit vadu, pro kterou nemůže být zboží řádně používáno, nebo není prodávající schopen zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 •     zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 •     se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 •     nedodrží prodávající lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjedná nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že věc bude vrácena v tom stavu, v jakém ji kupující obdržel. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) věc byla použita ještě před objevením vady;
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

4. Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění

4.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 •     o vadě před převzetím věci věděl;
 •     vadu sám způsobil (např. nedodržením postupu uvedeného v návodu přiloženého ke zboží); nebo
 • uplynula záruční doba.

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 •     opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 •     vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy ji kupující převzal;
 •     věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 •     věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. Postup při reklamaci

5.1. Reklamaci u prodávajícího uplatní kupující bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
       

5.2. Reklamace přijímáme na adrese Šumavská 1737/30, 360 01 Karlovy Vary.
Pokud má prodávající zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, je kupující povinen uplatnit reklamaci u této osoby.
       

5.3. Doporučený postup při reklamaci:

 •     pro rychlejší vyřízení reklamace můžete prodávajícího předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 •     zároveň je vhodné prodávajícího informovat o tom, jaké právo z vadného plnění si kupující zvolil, tedy zda má kupující v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 •     reklamované zboží nám doručí kupující spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na adresu sídla (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučuje prodávající zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení, případně doručovanou zásilku pojistit;
 •     pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace

5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.5. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím na delší lhůtě.
       

5.6. Pokud zvolí kupující právo, které mu nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. V takovém případě může zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.
       

5.7. Při reklamaci prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Dále (po vyřízení reklamace) prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
       

5.8. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
   

6. Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat provozovatele webových stránek eshop.npartner.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo na předepsaném tiskopise – Odstoupení od smlouvy). K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
       

6.2. Při vrácení textilních výrobků, zejména polštářů, povlečení, přikrývek, prostěradel, ručníků apod. bude z důvodu zachování hygieny postupováno podle následujících pravidel:
a) Prodávající bude plně akceptovat vrácení zboží nevybaleného, nepoužitého, nepraného, kde se kupující seznámí se zbožím v takovém rozsahu, jako by jej kupoval v obchodě;
b) Není možné vrátit zboží používané, znečištěné, bez originálního (hygienického balení);
c) Zboží bude vráceno na nákup učiněný „omylem“, zejména nesedí rozměr, barva, velikost apod.;
d) Znečištěné textilní zboží je prodávající oprávněn odmítnou kvůli zachování zásad hygieny, v případě, že by mohlo dojít dalším použitím k ohrožení zdraví.

6.3. Při vrácení matrací bude z důvodu zachování hygieny postupováno podle následujících pravidel:
a) Prodávající plně akceptuje vrácení zabalené matrace ve 100% stavu (matraci po vyzkoušení kupující vybalí, vyzkouší jako obchodě a v případně nespokojenosti nám ji ihned vrátí nejlépe originálně zabalenou). 
b) Matraci, která byla již používaná a přesto ji chce kupující vrátit či vyměnit, je možné vrátit, ale kupujícímu bude naúčtovaná částka za potah, který z důvodu udržení zásad hygieny nemůže prodávající již vzít zpět (uvedení produktu do původního stavu).
c) U matrací je nutné ponechat nálepky s identifikací výrobku a sériovým číslem nebo je přiložit odděleně spolu s vratkou.
d) Je možné vrátit matrace pouze standardních rozměrů, tj. 80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm. Matrace ostatních rozměrů jsou považovány za atypické a jejich vrácení či výměna není bohužel možná, jelikož byly vyrobeny na zakázku.

6.4. Kupující odpovídá za to, že se k prodávajícímu zboží dostane ve výborném stavu. Zejména matrace je nutné důkladně zabalit do dvojitého až trojitého pevného igelitového obalu a důkladně zalepit. Pokud zboží dojde prodávajícímu poškozené vinou nedostatečného zabalení, je prodávající oprávněn jej odmítnout nebo ponížit vrácenou částku o prostředky na uvedení do původního stavu.

6.5. V případě odstoupení kupujícím od této smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání a případnou dobírku. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží a jeho překontrolování.

6.6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prokazatelné náklady prodávajícího související s uvedením vráceného zboží do původního stavu, je oprávněn prodávající jednostranně započíst kupujícímu na kupní cenu, která má být kupujícímu navrácena.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01. 01. 2021.